CUD Energy w Oferteo.pl

Regulamin

Ogłoszenia Zielona Góra


Wchodząc na nasza stronę 
http://ogloszenia.cudenergy.com/ , wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z naszego serwisu. Rejestracja oraz dodawanie ogłoszeń bez wyróżnienia jest całkowicie bezpłatne dla osób prywatnych i firm.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego http://ogloszenia.cudenergy.com/, a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Klientów (ogłoszeniodawców) i Użytkowników.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki użytkowania serwisu stacja http://ogloszenia.cudenergy.com/, prawa i obowiązki CUDEnergy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności CUDEnergy z tytułu świadczenia usług,

2) Serwisie internetowym - należy przez to rozumieć internetowy serwis  dostępny pod adresem internetowym (domeną) http://ogloszenia.cudenergy.com/

3)  Kliencie / Ogłoszeniodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez CUDEnergy w ramach serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/

4) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, który posiada możliwość przeglądania informacji bez logowania, lub po zalogowaniu się do serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/

5) Ogłoszeniu - należy przez to rozumieć miejsce w serwisie http://ogloszenia.cudenergy.com/, gdzie opublikowane jest ogłoszenie (ogłoszenia) Użytkownika, w tym wymagane dane osobowe i kontaktowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu.

6) Koncie/Profilu - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/ wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem lub Klientem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji i/lub usunięcia danych opublikowanych w ogłoszeniu oraz możliwość modyfikacji ustawień Konta,

7) Administratorze - należy przez to rozumieć CUDEnergy, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/, w tym za wsparcie techniczne dla Użytkowników

§3

http://ogloszenia.cudenergy.com/ jest specjalistycznym serwisem internetowym – umożliwiającym swoim Użytkownikom/Klientom umieszczanie i przeglądanie ogłoszeń o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, nawiązywanie kontaktów o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym oraz wymianę informacji na temat oferowanych przez siebie przedmiotów, towarów i usług.


II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 4

Klientem serwisu
http://ogloszenia.cudenergy.com/ może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz każdy inny podmiot posiadający osobowość prawną z zastrzeżeniem, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot gospodarczy może być Klientem serwisu o ile posiada aktualne dokumenty rejestrowe.


§ 5

Do realizacji umowy niezbędne jest jedynie podanie adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

  1. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
  2. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

§ 6

1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:

     a. Uzyskania potwierdzenia rejestracji i/lub skutecznego dodania ogłoszenia przez Klienta
 

2) Ze względu na prawnie uzasadniony interes Sprzedajemy.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:

- Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
- Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
- Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
- Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
- Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
- Archiwizacji danych.


3) Dane Klienta po wygaśnięciu Umowy terminowej pozostają w systemie serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/ przez okres 12 miesięcy.

W przypadku braku logowania klienta w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia trwania Umowy Konto i wszelkie ogłoszenia Klienta mogą zostać automatycznie skasowane.
14 dni przed skasowaniem danych Klienta, administracja serwisu prześle drogą elektroniczną monit – przypomnienie o możliwości przedłużenia obecności w serwisie.

4) Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.  W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta, CUDEnergy nie zwraca opłaty wniesionej przez Klienta.

5) CUDEnergy rozwiązuje Umowę poprzez:
Wysłanie informacji e-mail do Klienta z zaznaczeniem powodu rozwiązania Umowy. Następnie dokonuje kasowania konta Klienta przez Administratora.

6) Klient rozwiązuje Umowę poprzez:
wysłanie informacji do Administratora z prośba o skasowanie Konta, lub poprzez usunięcie konta samodzielnie

 

7) W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.

8) CUDEnergy zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta, którego działania zostaną uznane za: szkodliwe dla serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/, nieobyczajne lub stojące w sprzeczności z obowiązującym prawem i normami społecznymi.

§ 7

1) Dostęp do większości usług dla Klientów serwisu

2) CUDEnergy zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/, o ile Użytkownicy i Klienci wyrażą uprzednio zgodę na korzystanie z dodatkowych usług.

3) CUDEnergy zobowiązuje się poinformować Użytkowników i zarejestrowanych Klientów o zmianach odpowiednio wcześniej.

 

§ 8

CUDEnergy zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi i Klientowi nie przysługują z tytułu wskazanych wyżej czynności żadne roszczenia względem CUDEnergy.

§ 9

1) Klient udziela CUDEnergy prawa do wyświetlania na stronach http://ogloszenia.cudenergy.com/ materiałów o charakterze oferty reklamowo-handlowej.

2) Klient wyraża zgodę CUDEnergy na przesyłanie materiałów i ogłoszeń o charakterze reklamowo-handlowym na jego skrzynkę pocztową – jeśli taka zgodą została wyrażona przez Klienta podczas procesu rejestracji (dodawania ogłoszenia) lub w trakcie modyfikacji danych przez Klienta.

§ 10

1) Serwis http://ogloszenia.cudenergy.com/ posiada charakter otwarty - podawane przez Klienta dane są informacjami jawnymi o ile tak zadecyduje Klient, podawanymi do wiadomości publicznej.

2) Klient poprzez edycję swojego ogłoszenia decyduje, które informacje mają być przedstawione publicznie, a które maja pozostać nieujawnione - przy czym Klient jest świadomy, że dane upublicznione w szczególności dostępne są dla osób korzystających z sieci Internet, oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

§ 11

1) Aby korzystać z usług świadczonych przez CUDEnergy w ramach serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/ konieczne jest założenie Konta.

2) Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

§ 12

Usługi określone w w regulaminie świadczone są między innymi poprzez:

1) udostępnienie Klientowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego ogłoszenia (ogłoszeń),

3) umożliwienie Klientowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,

III. Rejestracja i dodawanie ogłoszeń

§ 13

Rejestracja i dodanie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem http://ogloszenia.cudenergy.com/

Zamieszczaj ogłoszenia w odpowiedniej kategorii

Zamieszczaj ogłoszenia we właściwej kategorii. Dzięki temu ogłoszeniodawcy docierają do odpowiednich osób, a użytkownicy znajdują to, czego szukają.

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia ogłoszenia zamieszczonego w kategorii sprzecznej z treścią ogłoszenia. Ogłoszenie takie zostanie przeniesione do kategorii najbardziej zbliżonej do treści ogłoszenia lub usunięte

§ 14

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

 

1. Klient – rejestrujący się/dodający ogłoszenie, zobligowany jest do podania następujących danych:
 
   a) kategoria ogłoszenia,
   b) województwo,
   c) tytuł ogłoszenia,
   d) treść ogłoszenia
   e) adres e-mail (tylko do wiadomości Administracji serwisu)
 
Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne.

§ 15

Klient posiada możliwość aktualizowania danych w swoim Profilu i/lub ogłoszeniach w ramach obowiązującego regulaminu.

§ 16

W przypadku stwierdzenia podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:

1) wezwać Klienta do natychmiastowej korekty nieprawidłowości,

2) zablokować konto/ogłoszenia Klienta do wyjaśnienia sprawy,

3) skasować konto/ogłoszenia Klienta

§ 17

Katalog SEO - darmowe pozycjonowanie poprzez ogłoszenia

Dodaj stronę www! Dodawanie ogłoszeń z podaniem adresu witryny www to jeden z najbardziej skutecznych sposobów pozycjonowania stron. Skorzystaj z takiej możliwości i opublikuj już teraz własne ogłoszenie z adresem witryny www.

 

§ 18

Dokonując rejestracji/dodania ogłoszenia w serwisie http://ogloszenia.cudenergy.com/ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) z późniejszym zmianami.

§ 19

Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji i/lub dodania ogłoszenia w serwisie http://ogloszenia.cudenergy.com/ której skutkiem jest założenie Konta i/lub publikacja ogłoszenia (ogłoszeń), Klient:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,

3) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień od osób zainteresowanych treścią ogłoszenia (ogłoszeń), przerwach technicznych w działaniu http://ogloszenia.cudenergy.com/  ewentualnych zmianach w Regulaminie czy nowej  funkcjonalności serwisu,

5) może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji reklamowo-handlowych, pod warunkiem dokonania wyboru odpowiedniej opcji.

§ 20

1) Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta

2) Jeden Klient może dodać wiele ogłoszeń w ramach jednego konta

§ 21

Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

§ 22

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Twórcy serwisu http://ogloszenia.cudenergy.com/ zezwalają na dodawanie ofert kupna i sprzedaży jedynie psów i kotów pochodzących z hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statusowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów, schronisk dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statusowym celem działania jest ochrona zwierząt. Ogłoszenia nie spełniające w/w kryteriów będą usuwane z serwisu.

IV. Dane osobowe i polityka prywatności

§ 23

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez http://ogloszenia.cudenergy.com/ oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

  1. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Sprzedajemy.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  3. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  4. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

§ 24

<div class="gwpefdfe10d_align-justify" s
Ogłoszenia CUDEnergy.com - ogłoszenia Zielona Góra, Lubuskie, Polska - darmowe ogłoszenia lokalne w internecie. Znajdziesz tutaj ogłoszenia z każdej branży, dodaj także i swoje ogłoszenie bezpłatnie w kilka minut!
Jesteśmy jednym z największych portali ogłoszeniowych (darmowych, bez opłat) w Zielonej Górze oraz w całym województwie Lubuskim.